KLAUZULA INFORMACYJNA       

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Rehabilitacji ROMANTICA Sp. Z o.o.

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Romantica S.P. z o.o., ul. Ceramiczna 11, 86-005 Kruszyn Krajeński, reprezentowany przez panią Annę Brzozowską Prezesa Zarządu (nr tel.: 608-383-752 adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

2.            Centrum Rehabilitacji Romantica SP. z o.o może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in.:

-              realizacji zadań statutowych domu,

-              umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

-              obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,

-              realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,

-              prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

-              prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,

-              archiwizacja w/w dokumentów oraz danych.

4.            W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6.            W związku z przetwarzaniem przez Centrum Rehabilitacji Romantica SP. z o.o, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

-              dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator Centrum Rehabilitaci ROMANTICA Sp. Z o.o.

-              sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

-              ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7.            W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Rehabilitacji Romantica SP. z o.o Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Centrum Rehabilitacji Romantica S.P. z o.o